خانم حسینی عزیز بابت تخته های آموزشی بسیار سپاسگزارم….خانم حسینی عزیز بابت تخته های آموزشی بسیار سپاسگزارم. محبت شما رو نمیتوان جبران کرد جز با نثار دعای خیر برای خودتون و خانواده ی عزیزتون
البته اگر قابل باشم?

———————————————-

1091242663_366440