نحوه ی حذف کردن پیام های واتساپ وقتی که مهلت یک ساعت هم…

نحوه ی حذف کردن پیام های واتساپ وقتی که مهلت یک ساعت هم به اتمام رسیده و در حالت عادی نمیشه پیام را برای همه حذف کرد