با سلام همکاران گرامی، روش وارد کردن نمرات درسامانه سیدا:…

با سلام همکاران گرامی، روش وارد کردن نمرات درسامانه سیدا:

۱-عملیات ضمن سال
۲-لیست کلاس و ورود نتایج
۳-ورود نتایج از طریق کلاس یا ورودنتایج انفرادی(از طریق لیست کلاس بهتره)
۴-انتخاب پایه
۵-انتخاب درس
۶-انتخاب نوبت تحصیلی
۷-مستمر یا پایانی
۸-ورود نمرات
۹-ثبت نمرات
بقیه پایه ها و درس ها به همین شکل انجام شود.

✅چاپ لیست دبیر(ریزنمرات):
۱-عملیات ضمن سال
۲-لیست کلاس و ورود نتایج
۳-چاپ لیست کلاس
۴-انتخاب پایه
۵-انتخاب کلاس
۶-انتخاب نوبت امتحانی
۷-انتخاب نوع لیست(بانمره یا بی نمره)
۸-انتخاب درس
۹-چاپ