یک کاردستی عالی از کاغذ رنگی امیر محمد داداشیان مدرسه ی…

یک کاردستی عالی از کاغذ رنگی
امیر محمد داداشیان
مدرسه ی شهدای بناب
مدرس اله دوستی