محمود کیانوش درگذشت محمود کیانوش شاعر خاطره های کودکی ما…

محمود کیانوش درگذشت

محمود کیانوش شاعر خاطره های کودکی ما – در لندن – درگذشت.
او شاعری بود که در شعرهایش کوشید روز و روزگار زیبا و پر از صلح را برای کودکان خلق کند.
شعرهای او نماد عشق به زندگی است.
و این که زندگی را ما می سازیم و زندگی با کار و رفتار و پندار ما زیبا و صلح آمیز می شود.
بادا که چنین شود.
یاد و خاطره اش همیشه سبز

تولد ۱۲ شهریور ۱۳۱۳
درگذشت ۲۳ دی ۱۳۹۹
#محمود_کیانوش
@childsart_6452