تهیه کننده :لیلا عباسی آموزش ساخت محتوا با استفاده از…

تهیه کننده :لیلا عباسی
آموزش ساخت محتوا با استفاده از foxitpdfو xrecorder
نرم افزار مورد استفاده:xrecorder وfoxit
کم حجم کردن فیلم:vidcompact