? نکاتی در مورد حرف ندا و منادا:? گاهی در جمله فقط حرف…

? نکاتی در مورد حرف ندا و منادا:?

گاهی در جمله فقط حرف ندا (نشانه ندا) می آید ولی منادا محذوف است .

?️ مثل :

《 ای یاد تو بر دل و زبان ها》 ،
که 《 ای》نشانه ی ندا ولی منادا منظور خداوند است که در این جمله محذوف است.

《 ای یاد تو مونس روانم. 》
باز به همین شکل است نشانه ی ندا بدون منادا آمده است.

?️ اما گاهی 《 منادا 》بدون نشانه ی ندا می آید

مثل :

بچه ها گوش کنید شهدا خورشیدند.

《 بچه ها 》مناداست ولی نشانه ی ندا محذوف است.
?️ ودیگر اینکه دریاقلی؛ رکاب بزن یا علی بگو که در اینجا

《 دریاقلی》 مناداست و نشانه ی ندا حذف شده است.

?‍??‍??‍??‍?