?مبحث ترکیب ها? ترکیب ها دو نوع میباشند: ۱) ترکیب وصفی (…

?مبحث ترکیب ها?

ترکیب ها دو نوع میباشند:

۱) ترکیب وصفی ( اسم + صفت )✔️

۲) ترکیب اضافی ( اسم + اسم یا اسم + صمیرمنفصل من،تو،او،ما،شما،ایشان )✔️

????????????
توجه توجه توجه

????????????

عزیزان قبل از این که ترکیب اضافی یا وصفی را بدانید لازم است اول اسم و صفت را تشخیص دهید.

?اسم:

کلمه ای که برای نامیدن انسان،حیوان و اشیا بکار برده می‌شود.

?صفت:

ویژگی یک چیز و نشان میدهد
یکی از مهمترین نشانه های تشخیص صفت استفاده از پسوند های ( تر یا ترین ) به آخر کلمه است.

???نکته:

زمانی که دو اسم کنار هم یا اسم و صفت کنار هم قرار بگیرد. و وسط آنها کسره قرار بگیرد یک ترکیب را میسازند.

برای تشخیص ترکیب وصفی از اضافی راهایی وجود دارد که در اینجا به سه روش اشاره میکنیم که خیلی مهم هستند.

✔️۱) به آخر ترکیب تر یا ترین اضافه میکنیم اگر معنی دهد وصفی در غیر این صورت اضافی

?مثال:

کتاب خوب + تر یا ترین
کتاب خوب تر یا خوب ترین کتاب پس ترکیب وصفی است

دست پدر + تر یا ترین معنی نمیدهد پس ترکیب اضافی

✔️۲) به اول ترکیب ( این ) و وسط ترکیب ویرگول و آخر ترکیب است اضافه میکنیم اگر معنی دهد وصفی در غیر این صورت اضافی

?مثال:

کوه بلند : این کوه،بلند است ترکیب وصفی

✔️۳) وسط ترکیب ( خیلی یا بسیار ) اضافه میکنیم در صورت معنی وصفی غیر این صورت اضافی

?مثال:

مداد علی : مداد خیلی علی،چون معنی نمیدهد اضافی است.

?‍♂️چگونه ترکیبات وصفی و اضافی را از هم تشخیص دهیم؟?‍♂️

?۱- در بین موصوف و صفت می توانیم حرف” ی” بیاوریم .

?مانند:
درخت زیبا که می توان گفت: درختی زیبا.
در بین مضاف و مضاف الیه نمی توانیم” ی “بیاوریم .
?مانند :” دفتر امین ” ؛ در اینجا نمی توان گفت: “دفتری امین.”

?۲- در بین مضاف و مضاف الیه می توان ?« این » و آن »? اضافه کرد.

?مانند :

“برگ درخت” :”برگ این درخت” یا

“مدیر آن مدرسه. ”

اما در بین صفت و موصوف نمی توانیم صفت اشاره « این » و « آن » اضافه کنیم .
مانند :”درخت زیبا “که

⛔ نمی توانیم⛔

بگوییم:” درخت این زیبا یا درخت آن زیبا ”

?۳- اگر به صفت ،”تر” اضافه کنیم کلمه ی جدید معنی دار خواهد بود

مانند :

“دانش آموز کوشا” که اگر به آن تر اضافه کنیم می شود:
” دانش آموز کوشاتر” که معنی می دهد.

درحالی که اگر” تر” به مضاف الیه بپیوندد ، معنی نخواهد داشت.

مانند:” درکلاس تر “که معنی نمی دهد.

?۴-اگر کسره صفت و موصوف را برداریم و فعل “است” را به آن اضافه کنیم جمله ای معنی دار ساخته می شود.

مانند :

آموزگار مهربان+ است
?????

که می شود: “آموزگار ,مهربان است.”

اما
??????

مضاف و مضاف الیه چنین نیست .

مانند :

“کفش فاطمه + است”
????????

که می شود :”کفش, فاطمه است”

و جمله ما در این شکل درست نیست.❌

⭕اضافه ی تشبیهی :⭕

تشبیهی است که در آن ” مشبه ” و “مشبه به”به هم اضافه شده باشند و در این صورت ادات تشبیه و وجه شبه ، محذوف است .

به این گونه تشبیه در علم بیان

???????
تشبیه بلیغ می گویند .

اضافه ی تشبیهی، یک ترکیب اضافی( مضاف + نقش نمای اضافه + مضاف الیه ) است که در آن رابطه ی شباهت و همانندی وجود دارد.

?مثال :

قد سرو : قد مانند سرو ، بلند است.
لعل لب : لب مانند لعل ، سرخ است .

هست ” طومار دل ” من به در ازای ابد
برنوشته ز سرش تا سوی پایان : ” تو مرو ”

طومار دل : اسم + نقش نمای اضافه + اسم

بنابراین ترکیب اضافی داریم.

?دل : مشبه
?طومار : مشبه به
?دل همچون طومار است ، بنابراین اضافه ی تشبیهی داریم.

“درخت دوستی” بنشان که کام دل به بار آرد
“نهال دشمنی” برکن که رنج بی شمار آرد

?درخت دوستی : ترکیب اضافی
?دوستی : مشبه ، درخت : مشبه به
?درخت دوستی : اضافه ی تشبیهی
?نهال دشمنی : ترکیب اضافی
?دشمنی : مشبه ، نهال : مشبه به
?نهال دشمنی : اضافه ی تشبیهی

صفت ها عبارتند از :

1_تمام رنگ ها
سبز آبی نیلی …
مثال:درختان سبز .ترکیب وصفی

2_تمام اعداد:

چهارم ششم.دوازدهم…
کلاس ششم ترکیب وصفی…
اعداد پیش از اسم .
ترکیب وصفی مانند صد گیاه. یک دسته

3_تمام مشاغل:

رفتگر.بنا نجار…..

مردهیزم شکن .وصفی

4_ تمام جنس ها:

چوبی فلزی .شیشه ای پلاستیکی سفالی کاغذی..

مثال:
مداد چوبی .کوزه ی سفالی ..تر کیب وصفی.

?????نکته ی مهم:

⭕️ اسم +ی=صفت⭕

مانند بهار+ی =بهاری ..صفت
باد بهاری…وصفی

⭕صفت+ی=اسم⭕

خوب +ی=خوبی.اسم
جوان +ی=جوانی .اسم

چراخوبی وجوانی اسم میشن
زیرا می توانیم جمع ببندیم
خوبی ها جوانی ها

دوران جوانی ترکیب اضافی.

✔️?صفت به تنهایی معنانمیدهد?✔️

سرخ است —- در این جا سرخی را به سیب نسبت داده ایم.

?????نکته : ????

به ترکیبی که اسم با صفت خود می سازد ،
?ترکیب وصفی? می گویند.