#پ_2696 #ترکیب_اسید_و_آب 200لیتر اسید60%را می جوشانیم….

#پ_2696

#ترکیب_اسید_و_آب

200لیتر اسید60%را می جوشانیم. چند لیتر آب باید بخار شود تا اسید80% داشته باشیم؟

حل:

همانند #قضیه_کار_کارگر داریم

میزان محلول اولیه×درصد اولیه
=
میزان محلول ثانویه×درصدثانویه

پس داریم:

200×60%=80%×□

که عملا می توان %را ننوشت. چون از طرفین حذف می شوند.

پس داریم:

200×60=80×□

200×6=8×□

□=150

یعنی 150 لیتر محلول 80 درصد داریم.

یعنی عملا

200-150=50

لیتر آب بخار شده است‌.

دقت دارید که در اسید بخار نمی شود. اما آب بخار می شود.

گمان کنم این گونه حل کردن بهتر از روش معمول تناسب باشد.

هرچند این روش طریق دیگر بیان تناسب است.

《امانتدارباشیم》

@mahdiahmadileedari
@riazieducation96