فیلم تدریس فصل5 ریاضی ششم ، ✔ صفحه93 و94 مدرس : سالار حسن…

فیلم تدریس

فصل5 ریاضی ششم ،
✔ صفحه93 و94
مدرس : سالار حسن زاده رضایی