فیلم تدریس فصل 5 ریاضی ششم ، ✔صفحه 90 ، 91 و 92 مدرس :…

فیلم تدریس

فصل 5 ریاضی ششم ،
✔صفحه 90 ، 91 و 92
مدرس : سالار حسن زاده رضایی