فیلم آموزشی موصوف و صفت ?‍??‍??‍??‍?

فیلم آموزشی
موصوف و صفت

?‍??‍??‍??‍?