سلام امروزتون ناب ودلنشین یه زیر خاکی براتون گیر اوردم که…

سلام امروزتون ناب ودلنشین
یه زیر خاکی براتون گیر اوردم که من قدیم باگرامافون گوش میکردم برای اینکه از گوگل نپرسین خودم میگم
ستارزاده