دکتر آی کیو?????? @kelas6omiha از فصل 4 ریاضی ششم‌ : ✔ حل…

دکتر آی کیو??????
@kelas6omiha
از فصل 4 ریاضی ششم‌ :
✔ حل فعالیت 2 صفحه 78
و پاسخ به کار در کلاس صفحه78