بخش دستوری درس سوم هوشیاری ????? ?تعریف هجا :? «هجا» یا…

بخش دستوری درس سوم هوشیاری

?????

?تعریف هجا 😕

«هجا» یا «بخش» به عبارت دیگه یک واحد گفتار است که با هر ضربه ⭕ریه⭕
به بیرون رانده می شود.

بر این اساس کلمات زبان فارسی از نظر تعداد هجا متفاوت هستند ، به عنوان نمونه
کلمه ی «در» یک هجایی
کلمه «در  بان» دو هجایی
کلمه «در  وا  زه   بان» چهار هجایی است.

مثال:

کلمات «ری ، ریحان ، ریحانه» هر کدام چند هجایی هستند؟

??????

ری   :   یک هجایی

ری   حان    :     دو هجایی

ری    حا   نِ      :     سه هجایی    

همینطور که در این مثال و سایر مثال ها می بینید تعداد حروف هجا ها باهم برابر نیستند و از این نظر می توانیم اونها رو به سه حالت تقسیم کنیم:

⭕1.  هجای یک حرفی :

که به آن هجای «کوتاه» گفته می شود. مثل : تَ   دِ  نُ✔️

⭕2.  هجای دو حرفی :

که به آن هجای «بلند» گفته می شود. مثل : ما ، می ، مو ، از ، ری

⭕3.  هجای سه حرفی و بیشتر : که به آن هجای «کشیده» گفته می شود.
مثل : باز ، ایست ، پودر و …

مثال:

در مثال بالا مشخص کنید که هجاهای هر کلمه از کدام نوع « کوتاه ، بلند و کشیده » هستند؟
???

ری :      هجای بلند

ری :  هجای بلند   حان   :  هجای کشیده

ری : هجای بلند  حا : هجای بلند  
نِ  :   هجای کوتاه 

به همین راحتی??
و تمام?

?????