1091242663_3655701091242663_365570

———————————————-

من کلمه معنی داری بدست نیاوردم ممنون میشم راهنمایی کنید

———————————————-

نایستادیم

———————————————-

من تغییرش دادم

———————————————-

یک دنیا ممنونم عزیزم

———————————————-

ممنون عزیزم ولی معنی نداره برای من هم همین بود