1062046817_887881062046817_88788

———————————————-

ممنون اما تو گوشی من فقط میکروفن و سنجاق پیوست هست اون نیست.
نسخه خود تلگرام هست؟

———————————————-

سلام
رو نسخه اصلی تلگرام نیس

———————————————-

1062046817_88806