? نمونه بازخورد های توصیفی برای دفتر مدیریت کلاسی ? ?…

? نمونه بازخورد های توصیفی برای دفتر مدیریت کلاسی ?

? دانش آموز بسیار حواس‌پرتی است هر صدا و تحرکی در کلاس حواس او را نسبت به خودش جلب می‌کند مشغله های ذهنی مانند اضطراب و غم و غصه هم در حواس پرتی تأثیر دارد که این مورد نیاز به تهویه بیشتری دارد اما تا آنجا که به کلاس مربوط می شود او را نزدیک میز خود نشانده ام و تا زمانی که کاملاً به من توجه نکرده درس را شروع نمی کنم به او فرمانده ام آنچه را نفهمیده بپرسد یادداشت برداری و خط کشیدن زیر لغات درس به او در جهت افزایش تمرکز و توجه به او کمک کرده است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

? این دانش آموز بسیار پر حرف است و با هم باعث بی نظمی کلاس می شود سعی می کنم به او بفهمانم که حرف او را فهمیده ام و نیازی به تکرار آن نیست و البته متوجه شدم که هرگاه اضطراب دارد پرحرف تر می شود چون سعی می‌کند با حرف زدن و پرگویی از اضطراب خود کم کند با صحبت کردن در خصوص منشأ اضطراب سعی کردم از اضطراب او بکاهم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

? بسیار کند می‌نویسد همیشه از همکلاسی‌هایش عقب است سعی می کنم با راهنمایی میزان فشار به دلم را درون کنترل کنم چون به نظر می‌رسد گلم را با فشار زیاد در دست می‌گیرد و همین باعث خستگی دست او می‌شود تمرین باز و بسته کردن انگشتان قبل از نوشتن هم می‌توان برای او مفید باشد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

? با دوستان و همکلاسی های خود سازگاری ندارد و نسبت به آنها برخورد پرخاشگرانه دارد با او از مفید بودن سازگاری با دوست خود صحبت می کنم و او را با تشویق به آرام بودن و درست برخورد کردن به سمت سازگاری سوق می‌دهند