لطفاً این سوال رو توضیح دهید ممنون ??لطفاً این سوال رو توضیح دهید ممنون ??

———————————————-

1134043354_324086

———————————————-

میشه توضیح دهید ممنون میشم

———————————————-

ابتدا یک مستطیل رسم می کنید و بعد آن را به ۳قسمت تقسیم می کنیدو از آن ۳قست ۱قسمت را رنگ می کنید. وبعدسوال به شما گفته سه چهارم باقی مانده را رسم کنید. وقتی سه چهارم را بکشید برای شما دو قسمت باقی می ماند که هما یک دوم است. دو قسمت را یکی ازآن را رنگ می کنید.میبینید که یک دوازدهم رنگ نشده.

———————————————-

باید منها کنم شون ؟

———————————————-

نه جواب خودش بدس میاد.