سلام همکاران جدول ۱۰ و ۱۱ دفتر مدیریت کلاسی رو لطف میکنید…

سلام همکاران جدول ۱۰ و ۱۱

دفتر مدیریت کلاسی رو لطف میکنید بفرستید؟

———————————————-

خام؟؟

———————————————-

???

———————————————-

برای ششم میخوام نه پر شده بازی یادگیری نمیدونم برای کلاس ششم چی بنویسم

———————————————-

بالافرستادم،جدول۱۰،۱۱مربوط به کدوم فعالیت هاست

———————————————-

فعالیت مهارت محور دارم بازی ها رو ندارم

———————————————-

برای کلاس ششم

———————————————-

????

———————————————-

مال کدام استان؟؟دفترماهمچین چیزی نداره

———————————————-

مشهد

———————————————-

والله تودفترکلاسی ماهمچین صفحه ای برای ورزش نیست

———————————————-

آخه ممرکتاب هم هست،اینجابه صفحه کتاب اشاره کرده؟؟