#آموزش #ریاضی #چهارم #فصل #چهارم #مقایسه #زاویه #به #کمک…

#آموزش #ریاضی #چهارم #فصل #چهارم #مقایسه #زاویه #به #کمک #نیم #دایره #شفاف #افسانه #رحیمی #شهرستان #لنگرود
فصل چهارم ، مقایسه ی زاویه ها به کمک نیم دایره ی شفاف