1139485125_3607421139485125_360742

———————————————-

سلام
برایند =نیروی خالص
۴۰۰ N – ۲۰۰ N = ۲۰۰ N ➡️
به سمت راست حرکت می کند

———————————————-

سلام یه دنیا ممنون عزیزم

———————————————-

??