? فعالیت ۱ از صفحه ی ۷۲ ? ? همراه با چرخش شکل ها به صورت…

? فعالیت ۱ از صفحه ی ۷۲ ?
? همراه با چرخش شکل ها به صورت متحرک ?
? ریاضی ششم ?
? رز آبی ?