سوال الف ؟ ?? علی با یک سوم پولش کتاب و با یک چهارم پولش…

سوال الف ؟ ??
علی با یک سوم پولش کتاب و با یک چهارم پولش دفتر خرید
چه کسری از پولش را خرج کرده ؟
سوال ب??
علی با یک سوم پولش کتاب و با یک چهارم از باقی مانده پولش دفتر خرید ، چه کسری از پول را خرج کرده ؟

———————————————-

الف
۱/۳ + ۱/۴ = ۴/۱۲ + ۳/۱۲ =۷/۱۲

ب
۱-۱/۳= ۳/۳ -۱/۳=۲/۳
این باقیمانده است
۱/۴×۲/۳=۲/۱۲=۱/۶
این کسری که برای دفتر پرداخته

۱/۳ + ۱/۶=۲/۶+۱/۶=۳/۶=۱/۲
پس ۱/۲ پولش راخرج کرده

———————————————-

قسمت ب را متوجه نشدم

———————————————-

اول باید نقداری که خرج کرده رو از کل(یک واحد) کم کنیم ببینیم چقدر باقیمانده
بعد یک چهارم ِ باقیمانده رو بدست بیاریم
یعنی یک جهارم صربدر باقیمانده(۲/۳)

حالا دو کسر مرحله اول و دوم رو جمع می کنیم