خانم حسینی عزیز لطفا میشه راهنمایی کنید تقارن مرکزی با…

خانم حسینی عزیز لطفا میشه راهنمایی کنید تقارن مرکزی با مرکزتقارن چه فرقی داره

———————————————-

خانم حسینی

———————————————-

خانم حسینی عزیز لطفا میشه راهنمایی کنید

———————————————-

جواب دادم و اشاره کردم خدمتتون که کجاست توضیحات نمیشه که چندین باز این سوال را در گروه پاسخ بدهم ?