تخته های جدید وایت بوردی در ادامه مباحث #تخته فصل چهارم…

تخته های جدید وایت بوردی
در ادامه مباحث #تخته
فصل چهارم #ریاضی_ششم
شروع بخش ۳ : محورهای مختصات?