سلام فرق رباعی و دوبیتی چیه

سلام فرق رباعی و دوبیتی چیه

———————————————-

اولین هجا در مصرع اول دوبیتی ها هجای کوتاه هستش(صامت +مصوت کوتاه)
ولی در رباعی اولین هجا ،هجای بلند هستش(صامت + مصوت کوتاه + صامت)ویا (صامت +مصوت بلند)

———————————————-

ممنون لطف کردین

———————————————-

خواهش میکنم