﷽: معنی واژه های توصیفی چیست؟؟ مقوله رتبه بندی ارزشیابی…

﷽:
معنی واژه های توصیفی چیست؟؟
مقوله رتبه بندی ارزشیابی دانش آموزان

?#خیلی_خوب : دانش آموزی که همیشه بدون غلط و همیشه پاسخگو است و به تمام اهداف مورد نظر معلم دست یافته و تکالیفش را کامل انجام می دهد و اشتباه های محدودی دارد.

☺️#خوب : دانش آموزی که اکثر وقتها پاسخگو است و بیشتر انتظارات معلم را بر آورده می سازد و اشتباه های او محدود یکی دو مورد می باشد.

?#قابل_قبول : دانش آموزی که بطور متوسط به اهداف و انتظارات مورد نظر معلم دست یافته باشد

?#نیاز_به_تلاش : دانش آموزی که برای انجام فعالیت ها نیاز به کمک و راهنمایی معلم دارد. و به تنهایی قادر به پاسخگویی و انجام فعالیت ها نمی باشد

┄┅┅┄✶???✶┄┅┅┄