☘???☘ ? مهارت های زندگی ??? ✅ خودآگاهی : آگاهی از نقاط…

☘???☘

? مهارت های زندگی ???

✅ خودآگاهی :
آگاهی از نقاط قوت و ضعف مون
آگاهی از حقوق و مسئولیتهامون
خودباوری و رشد

✅ کنترل خشم :
شناخت هیجانات خود و دیگران
و مقابله صحیح با آنها

✅ رفع استرس :
افزایش آرامش و کیفیت زندگی

✅ رفع افسردگی :
افزایش شادابی و کاهش خلق منفی

✅ جرات مندی :
گرفتن حق خود ضمن احترام به حقوق دیگران ،
رد در خواست های نابجا و جرات “نه” گفتن

✅ ارتباط موثر :
ارتباط کلامی و غیر کلامی موثر
گوش دادن اثر بخش

✅ روابط بین فردی موثر :
همکاری و مشارکت
چگونگی داشتن روابط صمیمانه
نحوه شروع و خاتمه ی رابطه

✅ مدیریت زمان :
برنامه ریزی جهت کنترل آگاهانه

✅ تفکر نقاد :
چگونگی آنالیز اطلاعات نادرست از اطلاعات درست
هر چیز را بسادگی قبول یا رد نکردن

✅ حل مسئله :
نگاه کردن به مشکلات به چشم یک فرصت و چگونگی مقابله صحیح با آنها
?