ممنون بزرگوار این نمونه سوال اهل تسنن نداره ؟؟

ممنون بزرگوار این نمونه سوال اهل تسنن نداره ؟؟

———————————————-

1003083466_115054

———————————————-

1003083466_115053

———————————————-

چرا دیگه، فقط درس و ۱و۴ از ضمیمه نیست.