لطفا این سوال را جواب بدید این جمله صحیح است یا غلط؟؟ هیچ…

لطفا این سوال را جواب بدید

این جمله صحیح است یا غلط؟؟

هیچ مثلثی مرکز تقارن ندارد . ص□ غ□

———————————————-

درسته

———————————————-

????

———————————————-

خواهش می کنم

———————————————-

صحیح

———————————————-

???

———————————————-

☝️☝️☝️☝️☝️

———————————————-

??????

———————————————-

درسته