همکاران عزیز ! لطف می کنید سوال ۳ را با راه حل حل کنید…همکاران عزیز ! لطف می کنید سوال ۳ را با راه حل حل کنید .من با شکل حل می کنم.اما با راه حل درست در نمیاد.?

———————————————-

سلام
۱/۳+(۱/۲×۲/۳)=۲/۳

۱/۳×۱/۳=۱/۹

۲/۳+۱/۹=۷/۹
تکلیف انجام شده

۹/۹-۷/۹=۲/۹

باقی مانده

———————————————-

ممنون همکار گرامی ، لطف کردید??