شعر آخر بخوان وبیندیش تند گویان را میشه معنی کنید دلا،…

شعر آخر بخوان وبیندیش تند گویان را میشه معنی کنید
دلا، دیدی آن عاشقان را؟
جهانی ،رهایی در آوازشان بود
ودربند ،حتی
قفس ،شرمگین از شکو فایی شوق پروازشان بود!

———————————————-

1139485125_360259

———————————————-

ممنون خیلی لطف کردید سالم باشید

———————————————-

خیلی متشکرم
پیروز وسربلند درپناه خداوند