تدریس چهاررناحیه مختصات از پسر خوبم آیین اسحاقی ۹۹/۱۰/۱۵

تدریس چهاررناحیه مختصات
از پسر خوبم آیین اسحاقی
۹۹/۱۰/۱۵