#تدریس علوم ششم #درس هشتم -طراحی کنیم بسازی #قسمت سوم و…

#تدریس علوم ششم
#درس هشتم -طراحی کنیم بسازی
#قسمت سوم و آخر
#مدرس-ناجی
#تدریس -مجازی