#تدریس علوم ششم #درس هشتم -طراحی کنیم بسازی #قسمت دوم…

#تدریس علوم ششم
#درس هشتم -طراحی کنیم بسازی
#قسمت دوم
#مدرس-ناجی
#تدریس -مجازی