#هدیه درس هشتم_دوران غیبت جلسه ی دوم صفحات ۵۲ و ۵۳…

#هدیه
درس هشتم_دوران غیبت
جلسه ی دوم
صفحات ۵۲ و ۵۳
مدرس:عباس ملک فر