گیفت ها ی این قسمت رو براتون ارسال می کنم تا ببینید.

گیفت ها ی این قسمت رو براتون ارسال می کنم تا ببینید.

———————————————-

برا من بفرستیدیا لینک و حذف،کنید

———————————————-

چشم ارسال می کنم براتون

———————————————-

استاد ناجی عزیزم سلام شب به خیر.
مکن نام نیک بزرگان نهان
آیا بزرگان صفت است ؟

———————————————-

سلام
هر کلمه ای که نشانه جمع داشته باشد، اسم است
????