دوستان سوال ۱۴ باتری خورشیدی میشه چون ذخیره ای هست درسته؟

دوستان سوال ۱۴ باتری خورشیدی میشه چون ذخیره ای هست درسته؟

———————————————-

آره درسته

———————————————-

کیلو ژول هم گزینه ی آخر میشه درسته؟
یعنی ۱۲۰ کیلو کالری رو در ۴۰۰۰ ضرب کنیم

———————————————-

بی زحمت حل بنده رو نگاه میندازید ۱۲۰ کیلو ژول میشه؟