یک باغچه ی مستطیل شکل به طول 8/1 و عرض آن 5/4است اگر…

یک باغچه ی مستطیل شکل به طول 8/1 و عرض آن 5/4است اگر بحواهیم دور تا دور این باغچه را توری فلزی بکشیم که بو عرض 50 سانتی متر است چند متر تور به عرض50 سانتی متری نیاز داریم؟

———————————————-

من دور تخته وایت برد کلاس را مثال زدم از بچه ها پرسیدم که توری چطور نصب میشه گفتن ایستاده بعد یک نواری را ساختیم با بچه ها و به صورت ایستاده دور تخته قرار دادیم
گفتم خب بچه ها ما نمیدونیم این نوار طولش چقدره ولی عرضش را ۵۰ سانت یا نیم متر داریم چطور طولش بدست میاد؟
گفتن خب خانم دورتا دور تخته هست
گفتم دورتا دور تخته یعنی چی؟
– یعنی محیط
بعد طول و عرض باغچه را نوشتیم و تخته را مثل باغچه نقاشی کشیدیم و محیط باغچه را حساب کردن و در عرض نیم متر ضرب کردن شد مساحت توری

———————————————-

( 8/1+5/4)×2= 27
محیط باغچه یا متراژ توری فلزی به عرض ۵۰ سانت
مساحت توری فلزی به متر مربع
27× 0/5 ÷ 13/5
البته در صورت سوال باید واحدها متر باشه برای طول و عرض و این قسمت دوم مساحت توری را بخواهد وگرنه ۵۰ سانت اضافه هست .