لطفا پاسخ سوال۶ و۵لطفا پاسخ سوال۶ و۵

———————————————-

سلام
سوال ۵
ازسمت راست به چپ
۶۰،۱۲۰،۹۰

———————————————-

1062046817_88682

———————————————-

ممنون از لطفتون تو سوال ۵ مثلث و ۶ ضلعی ۳۶۰ را تقسیم بر تعداد محور تقارن می کنیم درسته؟

———————————————-

بله در شش ضلعی منتظم ۳۶۰رابر۶
ودرمثلث متساوی الاضلاع ۳۶۰ رابر۳تقسیم می کنیم

———————————————-

1062046817_88685