در سوالی میگه در هر عدد اعشاری اگر ممبز را سه رقم به عقب…

در سوالی
میگه در هر عدد اعشاری اگر ممبز را سه رقم به عقب (سمت چپ ) حرکت دهیم عدد بر——– تقسیم میشود
میشه اون جای خالی رو توضیح دهید چگونه به دست میاید ممنون

———————————————-

سلام ۳ رقم به عقب یا سمت چپ یعنی ÷ ۱۰۰۰ میشه به تعداد ارقام اعشاری صفر هست و چون گفته سمت چپ پس تقسیم شده

———————————————-

قربون دستتون مرسی????