#فناوری درس ۵ جلسه سوم کار با سه ردیف حروف صفحه کلید فیلم…

#فناوری
درس ۵ جلسه سوم
کار با سه ردیف حروف صفحه کلید
فیلم کتاب کار و فناوری