ساخت فایل وکپی فناوری ششم با حجم خیلی کم

ساخت فایل وکپی فناوری ششم با حجم خیلی کم