س.آریایی: ?دکتر آی کیو ? فصل 4 ریاضی ششم : ?حل تمرینات…

س.آریایی:
?دکتر آی کیو
? فصل 4 ریاضی ششم :
?حل تمرینات صفحه 82
? پاسخ به مرور فصل صفحه ‌83
( فرهنگ نوشتن )