سلام همکارا فاعل ومفعول ناله ی موزون مرغ بوی خوش لاله زار…

سلام همکارا فاعل ومفعول ناله ی موزون مرغ بوی خوش لاله زار کدامند

———————————————-

فاعل و مفعول باید درجمله باشه

———————————————-

یعنی نداره

———————————————-

جمله ای نیست که فاعل و مفعولش مشخص بشه

———————————————-

مصرع هست