شاهِ نامه ها محمّد راوندي نويسنده ي كتاب” راحة الصّدور و…

شاهِ نامه ها
محمّد راوندي نويسنده ي كتاب” راحة الصّدور و آية السُّرور” در سال هاي پاياني قرن ششم ه. ق، از شاهنامه ي فردوسي، اين گونه ياد مي كند:
“نامِ نيك، مطلوبِ جهانيان است و در شاهنامه كه شاهِ نامه ها و سردفترِ كتاب هاست؛ بيشتر از هزار بيت، مدحِ نيكونامي و دوستكامي هست:
ز خورشيد و از باد و از آب و خاك/
نگردد تَبَه، نام و گفتارِ پاك//
پس از مرگ، نفرين بوَد بر كسي/
كَزو نامِ زشتي بمانَد بسي//
چنين گفت مؤبد: كه مردن به نام/
بِه از زنده، دشمن بدو شادكام.”

* راحه الصّدور…، راوندي، ١٣٦٤،ص ٥٩