سلام باد به گرد او نمی رسید .کنایه یا مبالغه

سلام باد به گرد او نمی رسید .کنایه یا مبالغه

———————————————-

کنایه

———————————————-

ممنون کنایه از چیست

———————————————-

تند و سریع حرکت می کرد

———————————————-

لطف کردید سالم باشید

———————————————-

ولی در تدریس هوشیاری خانم ناجی گفت مبالغه در سرعت تاختن ملک پس میشه مبالغه یا کنایه

———————————————-

کنایه?‍♀

———————————————-

منظورتون اینه که در درس مبالغه ولی این طوری کنایه

———————————————-

?‍♀?‍♀?‍♀هیچ فرقی نداره کنایه است هر دو