زندگی واقعي یک تعهد است و هستي بر مبناى عمل به تعهدات ما…

زندگی واقعي یک تعهد است و هستي بر مبناى عمل به تعهدات ما با ما عمل مي كند…

اگر قصد ندارید کاری را انجام بدهید؛ نگویید که آن را انجام خواهید داد.

بگذارید کلام تان بزرگ ترین گنجینه ی شما باشد .
به کلام تان همچون زر بنگرید؛ تا برایتان زر بیاورد.
زيرا كلام بدون پشتوانه زندگي شما را از پشتوانه خالى مي كند.

شما می توانید با کلام تان هر چه می خواهید در جهان ایجاد کنید .
هر بار که به قول تان عمل نمایید به خود و هستی اعلام می کنید که قابل اعتماد هستید…

در نتیجه هنگامیکه اهداف بزرگتری را در نظر می گیرید می توانید به آنها دست پیدا کنید .

تصمیم هایی که می گیرید و انجام نمی دهید تخیلی بیش نیستند. کلامی را که به صورت عادت مي گوييد و آن را جدی نمی گیرید همچون طبل تو خالی ست و شما را از زنده گى خالى مي كند.

” مراقب آنچه می بينید، آنچه می شنوید، و آنچه بر زبان مى آورید باشید… “