#مطالعات درس یازدهم اصفهان نصف جهان قسمت اول _صفحات…

#مطالعات
درس یازدهم
اصفهان نصف جهان
قسمت اول _صفحات ۵۵تا۵۸
مدرس:عباس ملک فر